Mektubat Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

100.00 TL
9799756438038
Stokta
Giriş Yapınız

Ürün satın almak için
lütfen üye girişi yapınız.

Ürün Açıklaması
Mektubat Ciltli - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

BİRİNCİ MEKTUP: Dört farklı sualin cevabıdır:
Birinci Sual: Hazret-i Hızırın hayatta olup olmadığını ve hayatın beş mertebesinin neler olduğunu açıklar.
İkinci Sual: Ölümün bir nimet olduğunu Kurân ayetleriyle açıklar.
Üçüncü Sual: Cehennemin nerede olduğuna dair gayet makul bir açıklamadır. Cehennemin Büyük ve Küçük diye iki çeşit olduğunu mantıkla ispat eder; bunların Allahın lütuf ve kahrının iki tecellisi, kâinat ağacının iki meyvesi ve bu dünyanın iki ürünü olduğunu ortaya koyar.
Dördüncü Sual: Mecazi aşktan hakiki aşka geçişin yolunu gösterir.
İKİNCİ MEKTUP: Dini tebliğle görevli insanların zaruret olmadıkça sadaka ve hediyeleri kabul etmemeleri gerektiğini ve mümkün olduğu kadar kanaatle hareket etmelerini altı sebeple izah eder.
ÜÇÜNCÜ MEKTUP: Kurân-ı Kerimin, yıldızların doğuş ve batışı üzerine ettiği kasemin icaz ve belağatini gösteren bir tasvir ile imansızlık yolunda nihayetsiz zorluklar olduğunu; iman ve tevhid yolunda ise sonsuz kolaylıklar bulunduğunu açıklar.
DÖRDÜNCÜ MEKTUP: Risale-i Nurun, Cenâb-ı Hakkın Rahîm ve Hakîm isimlerine mazhar olduğunu; göklerin ve yıldızların tasvirini şiirsel bir tarzda dile getirir.
BEŞİNCİ MEKTUP: Velâyetin suğrâ, kübrâ ve vustâ olarak üç kısma ayrıldığını, tarikatlarda asıl maksadın, iman hakikatlerinin inkişafı ve sünnet-i seniyyeye uymak olduğunu, Risale-i Nurun daha kısa bir zamanda o görevi gördüğünü açıklar.
ALTINCI MEKTUP: Üstad Bediüzzamanın gurbetteki hâlini ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir meâlindeki âyetin verdiği teselliyi güzel bir şekilde ifade eder.
YEDİNCİ MEKTUP: Hz. Muhammedin (a.s.m.) birden fazla evliliğinin ve özellikle Hz. Zeyneb ile evlenmesinin hikmetlerini açıklar.
SEKİZİNCİ MEKTUP: Besmeledeki Rahmân ve Rahîm isimlerini tefsir ederek bu isimlerin bir vesilesi olan şefkatin aşktan daha yüce, daha parlak ve daha hâlis olduğunu anlatır.
DOKUZUNCU MEKTUP: Kerâmet, ikram ve inayet hakkında önemli bir kuralı açıklar. Ayrıca İslâm ile iman arasındaki ilişkiyi ve bunların farklı yönlerini ilmî tarzda izah eder.
ONUNCU MEKTUP: Kitâb-ı Mübinle İmâm-ı Mübinin tanımını yaparak kader, levh i mahfuz gibi konulara açıklık getirir ve haşir meydanının nerede olacağı hususunda bilgi verir.
ON BİRİNCİ MEKTUP: Muhakkak ki, şeytanın hilesi pek zayıftır. (Nisâ Sûresi: 76.) ayetini tefsir ederek şeytanın verdiği vesveseye karşı manevî bir ilâç sunar.
Ayrıca çağdaş uygarlığın Kurânın mucizeliği karşısında ne kadar aciz olduğunu ortaya koyar ve miras konusundaki Kurân prensiplerinin ne kadar adâletli olduğunu gösterir.
ON İKİNCİ MEKTUP: Hazret-i Âdemin (a.s.) Cennetten çıkarılması, insanların bir kısmının Cehenneme girmesi, Şeytanın ve kötü şeylerin yaratılması, musibet ve belâların mâsum insanlara ve hayvanlara musallat edilmesinin hikmetlerini izah eder.
ON ÜÇÜNCÜ MEKTUP: Üstad Bediüzzamanın sürgün hayatındaki durumuna; izin belgesi için neden müracaat etmediğine ve siyasetten niçin uzak durup ilgilenmediğine dair soruların cevapları yer alır.
ON DÖRDÜNCÜ MEKTUP: Telif edilmemiştir
ON BEŞİNCİ MEKTUP: Sahabeler zamanında ve daha sonraki devirlerde cereyan eden Cemel ve Sıffin hadiseleriyle hilâfet ve saltanat mücadeleleri, Kerbela Olayı hakkında yapılan izahlar ile ahirzaman ve kıyamet alametleriyle ilgili sorulan altı suale verilen cevapları içerir.
Birinci Sual: Sahâbîler, velilerden büyük oldukları hâlde aralarındaki bozguncuları neden velâyet gözüyle bulup ortaya çıkarmadılar ve sonuçta dört halifeden üçü şehit oldu?
İkinci Sual: Hz. Alinin (r.a.) zamanında başlayan savaşların mahiyeti nedir? O savaşlarda ölen ve öldürülenler nasıl açıklanır?
Üçüncü Sual: Âl-i Beyte yapılan acımasız muamelelerin hikmeti nedir?
Dördüncü Sual: Âhir zamanda Hz. İsânın (a.s) yeryüzüne ineceği, Deccalı öldüreceği, bütün insanların hak dini kabul edecekleri, ama buna karşılık Kıyamet Gününde Allah! Allah! diyen kimse kalmayacağını söylüyorlar
Beşinci
Sayfa:
1046 Sayfa
Kağıt:
Şamua Kağıt
Boyut:
13.50x20.00 cm
Barkod:
9799756438038